பொறுமையாக இருங்கள்!⏲   சுய உந்துதல் வேண்டும்!👤   நேர்மையாக இருங்கள்!🏅
∞   உங்கள் ஈடுபாடு இல்லாமல் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியாது. உங்கள் ஈடுபாட்டுடன் நீங்கள் தோல்வியடைய முடியாது!!   ∞நன்றி மீண்டும் வருக!


அன்புடன் என்றும்


குமார் நல்லையாThank you! for sending this Webpage to your friend

<

காப்புரிமை © 1999 ஆண்டிலிருந்து - NallPro® All rights reserved.