அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.


தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்.