25வது ஆண்டில்...

எதுவுமே எளிதல்ல
ஆனால்
எல்லாமே சாத்நியம்தான்!.கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!


நன்றி மீண்டும் வருக!


அன்புடன் என்றும்


குமார் நல்லையாThank you! for sending this Webpage to your friend


காப்புரிமை © 1999 ஆண்டிலிருந்து - NallPro® All rights reserved.